Notlardan oluşan bu metni YouTube kanalımda paylaştığım bir video için taslak olarak hazırlamıştım. Videoyu izleyebilir, podcast olarak dinleyebilirsiniz.

Patrick Grove, bir gün birkaç aydır babasını görmediğini, en yakın arkadaşı olmadığını fark ediyor. Çünkü o döneme kadar tüm zamanını kendine varlıklı bir gelecek hazırlamak için ayırmış. …

Emre Can Kartal

Bir yerlerde bir şeyler kovalıyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store